Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/services/httpd/html/0klienci/76sg/domena_ext-talentsreview/__sys/kestrel/db/KestrelDb.php on line 19
talentsreview.com

Regulamin serwisu talentsreview.com

1. Serwis talenstreview.com jest prowadzony i udostępniany przez "Karolina Czarnota, Ul. Meksykanska 8 m 147, Warszawa oraz Monika Kaminska, ul. Slominskiego 7 m 135, Warszawa" zwanymi dalej „Administratorem serwisu”.

 

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu talentsreview.com jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności serwisu talentsreview.com, zaakceptowanie oraz przestrzeganie ich postanowień.

 

3. Serwis talenstreview.com powstał z myślą o profesjonalistach branży reklamowej oraz branż pokrewnych i jest skierowany przede wszystkim do copywriterów, art directorów, grafików, designerów, zespołów kreatywnych, agencji reklamowych oraz artystów i podwykonawców reklamowych (reżyserów, fotografików, ilustratorów, producentów, studiów produkcyjnych, studiów animacyjnych etc.).

 

4. Ambicją serwisu talenstreview.com jest stworzenie miejsca internetowych spotkań ułatwiających:

  • poznanie dorobku najciekawszych twórców branży,
  • poszukiwanie talentów w celu ewentualnego nawiązania współpracy,
  • wymianę poglądów, ocen i komentarzy zamieszczonych prac,
  • poznanie aktualnych trendów branży reklamowej,
  • znalezienie informacji o ważnych/interesujących wydarzeniach (wystawy, wernisaże, konkursy etc.).

 

5. Serwis talenstreview.com umożliwia wszystkim talentom z branży reklamowej oraz branż pokrewnych nieodpłatne stworzenie w ramach serwisu własnego internetowego portfolio.

 

6. W rozumieniu niniejszego regulaminu „użytkownik serwisu” to każda osoba odwiedzająca serwis, zaś „zarejestrowany użytkownik” to osoba, która dodatkowo dokonała rejestracji i założyła własne konto w serwisie talentsreview.com.

 

7. Prawo utworzenia swojego portfolio w ramach serwisu talentsreview.com, jak również możliwość zamieszczania komentarzy i ocen innych prac oraz możliwość komunikacji z innym użytkownikami serwisu poprzez odbieranie/nadawanie wiadomości w ramach serwisu i zamieszczanie ofert nawiązania współpracy, przysługuje wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Rejestracja w serwisie talentsreview.com odbywa się przy użyciu formularza rejestracyjnego, wymaga podania zgodnych z prawdą danych osobowych i jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zarejestrowani użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznej aktualizacji swych danych w razie nastąpienia ich zmiany.

 

8. Użytkownicy zarejestrowani są zobowiązani do korzystania z własnego konta - zwłaszcza w zakresie prezentowanych na nim utworów oraz zamieszczanych w serwisie wiadomości, ocen i komentarzy - zgodnie z z celem i charakterem serwisu talentsreview.com, postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Zabronione jest zamieszczanie w serwisie talentsreview.com jakikolwiek treści (w tym poprzez linki do innych stron internetowych), które mogą zostać uznane za szkodliwe, naruszające dobra osobiste lub nawołujące do jakiegokolwiek zachowania niezgodnego z prawem.

 

9. Administratorowi serwisu przysługuje prawo usunięcia konta zarejestrowanego użytkownika w wypadku podania przez niego nieprawdziwych danych osobowych lub braku ich aktualizacji.

 

10. Administratorowi serwisu przysługuje prawo wezwania zarejestrowanego użytkownika do uzupełnienia lub uściślenia podanych przez niego danych pod rygorem zablokowania albo usunięcia konta.

 

11. Administratorem udostępnionych w trakcie procesu rejestracji danych osobowych jest "Karolina Czarnota, Ul. Meksykanska 8 m 147, Warszawa oraz Monika Kaminska, ul. Slominskiego 7 m 135, Warszawa". Sposób przetwarzania danych osobowych określa polityka prywatności serwisu talentsreview.com.

 

12. Zarejestrowany użytkownik ma prawo prezentować utwory składające się na jego dorobek artystyczny i zawodowy, tworząc tym samym własne portfolio w serwisie talentsreview.com, o ile prezentowane utwory:

a.są jego autorstwa lub współautorstwa, zaś ich publikacja w serwisie talentsreview.com nie narusza praw innych podmiotów,

b.w wypadku utworu zbiorowego, w opisie utworu zostaną oznaczeni jego pozostali współtwórcy lub inne podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich,

c.nie powstały z naruszeniem prawa lub ich treść nie narusza prawa,

d.charakteryzują się walorami zgodnymi z z celem stworzenia oraz charakterem serwisu talentsreview.com, określonymi w punktach 3 i 4 Regulaminu.

 

13. Administratorowi serwisu przysługuje prawo wezwania zarejestrowanego użytkownika do uzupełnienia lub uściślenia podanych przez niego danych dotyczących prezentowanego utworu, a także do udzielenia wyjaśnień w razie ujawnienia się wątpliwości lub roszczeń innych podmiotów w związku z prezentacją utworu - pod rygorem zablokowania lub usunięcia konta.

 

14. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez zarejestrowanego użytkownika materiałów w serwisie talentsreview.com, zarejestrowany użytkownik zobowiązuje się przejąć na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Administrator serwisu niezwłocznie powiadomi zarejestrowanego użytkownika o zgłoszeniu ww. roszczeń i pozostawi mu decyzję w sprawie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy sądowej.

 

15. Rejestracja i założenie konta w serwisie talentsreview.com jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją faktu, że prezentowane utwory będą dostępne za pośrednictwem Internetu dla nieograniczonej liczby osób oraz mogą zostać oceniane - zarówno pozytywnie, jak i negatywnie - przez innych zarejestrowanych użytkowników, zamieszczających komentarze.

 

16. Administratorowi serwisu przysługuje prawo zablokowania albo usunięcia bez uprzedzenia wszelkich treści, które zostały zamieszczone w serwisie talentsreview.com z naruszeniem Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów lub które są niezgodne z celem i charakterem serwisu. Z tych samych przyczyn Administratorowi serwisu przysługuje prawo zablokowania albo usunięcia konta zarejestrowanego użytkownika. Od decyzji o usunięciu treści, blokadzie albo usunięciu konta odwołanie nie przysługuje.

 

17. Użytkownicy serwisu zobowiązują się do korzystania z prezentowanych w nim utworów wyłącznie w zakresie określonym celem stworzenia oraz charakterem serwisu wskazanymi w punktach 3 i 4 Regulaminu, w sposób nie naruszający praw osób uprawnionych.

 

18. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

a.za zakłócenia w działaniu serwisu talentsreview.com wywołane siłą wyższą, awarią oraz za skutki spowodowane niedozwoloną ingerencją osób trzecich,

b.naruszenie przez użytkowników serwisu praw innych użytkowników serwisu oraz praw osób trzecich,

c.niedozwolone wykorzystanie przez osoby trzecie utworów prezentowanych w serwisie talentsreview.com,

d.zawartość stron internetowych, do których linki zostały zamieszczone w serwisie talentsreview.com przez zarejestrowanych użytkowników,

e.inne skutki sprzecznego z niniejszym Regulaminem korzystania z serwisu.

 

19. Administrator systemu zastrzega sobie prawo do:

a.czasowego zawieszenia działalności serwisu talentsreview.com,

b.wyłączenia serwisu i usunięcia jego zawartości.

 

20. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie w każdym czasie, o czym użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji na głównej stronie serwisu talentsreview.com. Zmiany regulaminu obowiązują użytkowników serwisu talentsreview.com od chwili ich publikacji. Dostęp do treści regulaminu jest możliwy poprzez stosowny odnośnik z każdego miejsca serwisu talentsreview.com.

 

21. Wszelkie zgłoszenia dotyczące działalności serwisu talentsreview.com należy kierować na adres Administratora serwisu: info@talentsreview.com. Korespondencja ze strony zarejestrowanych użytkowników musi być nadesłana z adresu email powiązanego z kontem danego użytkownika.

 

 
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ, ZAMKNIJ KOMUNIKAT